§ 1. Firma

Föreningens firma är (((EKO)))klubben Sverige, ideell förening.

 

§ 2. Ändamål

  • Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att tillhandahålla service till medlemmarna i form av
  • Verka för större solidaritet och empati i samhället.
  • Verka för samarbete och gemensamt utnyttjande av resurser, såväl fysiska som mentala.
  • Kontakt med Kurs- och konferenscenter för hälso-kurser, rekreation, personlig utveckling och aktiv fritid.
  • Samordna resor och transporter till medlemmarnas aktiviteter.
  • Gemensam marknadsföring, och annan därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.
  • Medlemmarna deltar i verksamheten genom att skapa och/eller utnyttja föreningens tjänster och produkter.

 

§ 3. Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Tostared, Marks kommun.

 

§ 4. Medlemskap

Till  medlem i föreningen kan varje person antas som väntas acceptera föreningens stadgar och etiska regler, nyttjar föreningens tjänster, samt långsiktigt och kontinuerligt bidrar till verksamhetens utveckling.

Ansökan om medlemskap görs till styrelsen, som väljer in nya medlemmar.

Varje medlem har en röst. Medlem kan företrädas av annan medlem om skriftlig fullmakt finns. Man kan endast företräda en annan medlem.

Medlemsavgiften beslutas för nästa verksamhetsår av föreningens årsmöte.

Styrelsen kan besluta om en serviceavgift för att täcka föreningens kostnader för att  tillhandahålla särskild service eller tjänst.     

 

§ 5. Utträde

Anmälan om utträde skall ske till styrelsen.

Avgång ur föreningen äger rum vid den bokslutstidpunkt som inträffar tidigast en månad efter uppsägningen eller uteslutningen.

Erlagd medlemsavgift återbetalas inte.

 

§ 6 Uteslutning

Medlem, som bryter mot föreningens stadgar, inte följer fattade beslut, inte betalar sina avgifter, motarbetar föreningens intresse eller på annat sätt skadar föreningen, kan uteslutas av styrelsen. Uteslutningen sker omedelbart, men kan överklagas till nästa årsmöte.

 

§ 7. Styrelsen

Styrelsen väljs på föreningens årsmöte. Styrelsen skall bestå av minst 3 och högst 7 styrelseledamöter, utan suppleanter.

Styrelsen konstituerar sig själv.

 

§ 8. Revisorer

På föreningsstämman väljs en eller två revisorer på ett år, samt finns möjlighet att välja upp till 2 revisorssuppleanter. 

 

§ 9. Firmatecknare

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, eller av den eller de styrelsen utser.

 

§ 10. Räkenskapsår 

Föreningens räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

 

§11. Årsmöte

Föreningens högsta organ är föreningens årsmöte.

På ordinarie årsmöte skall förekomma:

1. Val av funktionärer vid årsmötet

2. Fastställande av röstlängd

3. Fråga om mötet utlysts i behörig ordning

4. Styrelsens årsredovisning

5. Revisorernas berättelse

6. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

7. Beslut i anledning av vinst eller förlust

8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter

9. Bestämmande av eventuella arvoden till förtroendevalda

10. Val av styrelseledamöter

11. Val av ordförande bland styrelseledamöterna

12. Val av revisorer

13. Motioner

14. Övriga frågor

Ordinarie årsmöte hålles före utgången 3:e söndagen i april

Extra årsmöte skall hållas vid de tillfällen och för de ändamål årsmötet i förväg beslutat och i övrigt då styrelsen finner det nödvändigt, eller då det för uppgivet ändamål önskas av revisor eller minst en tiondel av medlemmarna.

 

§12. Kallelse

Kallelse till föreningsstämma sker per brev eller e-post tidigast fyra veckor och minst två veckor före ordinarie årsmöte och minst en vecka före extra årsmöte.

Övrig information till medlemmarna sker via brev, e-post och medlemsmöten.

 

 § 13 Beslut

Vid beslut i styrelse och på föreningens årsmöten skall enighet eftersträvas. Kan ej sådan uppnås, krävs enkel majoritet för att beslut skall vara giltigt. Föreningens grundare: Kalle Lindberg och Pentti Kinnunen har dock var för sig vetorätt om någon av dem anser ett beslut strider mot föreningens syften.

För stadgeändring krävs beslut på två årsmöten med minst två tredjedelars majoritet.

 

§ 14. Överskott

Uppkommen vinst skall, efter avsättning till reservfonden, i första hand föras i ny räkning, och i övrigt enligt årsmötets beslut.

 

§ 15. Upplösning

Vid föreningens upplösning skall kvarvarande tillgångar fördelas i enlighet med beslut som fattas av det sista av de båda årsmötena.

Upplösning av förening beslutas endera med enhälligt beslut av samtliga närvarande och röstberättigade medlemmar på en extra eller ordinarie föreningsstämma eller med två tredjedels majoritet av de röstande på två på varandra följande stämmor.   

Dessa stadgar är senast fastställda på årsmöte 2017-04-16

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer

Stadgar för (((EKO)))klubben Sverige — Inga kommentarer

Kommentera